ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR UW ONEY ACCOUNT EN DE FINANCIERINGSOPLOSSING 3x4x Oney

Oney Bank, SA, een société anonyme naar Frans recht, statutair gevestigd te Frankrijk, met een kapitaal van € 71.801.205, kantoorhoudende te 34 Avenue de Flandre 59170 Croix – RCS Lille Métropole, Frankrijk, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 546 380 197 (hierna ‘Oney’ genoemd) biedt de klanten van zijn partners de mogelijkheid om een krediet krachtens een overeenkomst op afstand aan te vragen om de aankoop van producten/diensten in de verkoopruimte van deze partners te financieren. Dit krediet betreft een vorm van koop op afbetaling en wordt verleend voor een looptijd van maximaal 3 (drie) maanden tegen onbetekenende kosten. Het krediet wordt terugbetaald door de klant in drie termijnen ter hoogte van het termijnbedrag ten laste van de door de klant opgegeven creditcard of een ander door Oney goedgekeurd betaalinstrument, waarbij het volledige bedrag van de aflossing binnen maximaal 3 (drie) maanden na verstrekken van het krediet dient te zijn betaald (hierna de ‘Financieringsoplossing 3x4xOney’ of de ‘Dienst’ genoemd). De eerste termijn wordt direct ten tijde van het afsluiten van de Financieringsoplossing 3x4xOney betaald door de Gebruiker; de tweede en derde termijn worden door middel van aan automatische incasso door Oney geïncasseerd bij de Gebruiker.

De Financieringsoplossing 3x4xOney is een kredietovereenkomst in de zin van artikel 7:57 Burgerlijk Wetboek (hierna ‘BW’ genoemd) en krediet in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (hierna ‘Wft’ genoemd). Echter, de regels van titels 2A en 2B uit hoofde van boek 7 BW en de regels inzake consumptief krediet uit hoofde van de Wft zijn niet van toepassing op de Financieringsoplossing 3x4xOney vanwege de beperkte looptijd en de onbetekenende kosten van het krediet.

Oney biedt de Financieringsoplossing 3x4xOney rechtstreeks elektronisch aan via de website of via de fysieke verkoopplaats van zijn commerciële partners (hierna de ‘Distributiekanalen’ genoemd), overeenkomstig de in deze Distributiekanalen opgehangen voorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Voorwerp

In deze algemene voorwaarden wordt onder meer het volgende bepaald:

(i) Artikel 2: de voorwaarden waaronder Oney zijn Financieringsoplossing 3x4xOney toekent aan een ieder die de Dienst wil gebruiken om de aankoop van producten/diensten bij de Distributiekanalen te financieren (hierna de ‘Gebruikers’ genoemd);

(ii) Artikel 3 en 4: de voorwaarden waaronder de Gebruiker een persoonlijk account bij Oney kan aanmaken zodat hij/zij zich onder meer kan identificeren als hij/zij de Dienst bij de Distributiekanalen wenst te gebruiken (hierna het ‘Oney-account’ genoemd);

(iii) Artikel 5: de aard en gebruiksvoorwaarden van de diensten die gepaard gaan met het activeren van een Oney-account (hierna de ‘Bijbehorende Diensten’ genoemd), zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

De onderhavige algemene voorwaarden worden aangevuld met hetgeen bepaald is in de bijzondere voorwaarden die gepaard gaan met de persoonlijke aflossingstabel die de Gebruiker in het kader van de Financieringsoplossing 3x4xOney heeft aanvaard. De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende financieringen die in het kader van de Financieringsoplossing 3x4xOney worden aangeboden, worden steeds aan de Gebruiker voorgelegd vóórdat hij/zij de Financieringsoplossing aanvaardt door op de knop ‘IN 3 KEER BETALEN’ te klikken, overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 2.2. hieronder.

Artikel 2 - Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

2.1. Gebruiksvoorwaarden voor de Financieringsoplossing 3x4xOney

De Financieringsoplossing 3x4xOney is een krediet voor bedragen tussen 100 en 3.000 euro (afhankelijk van het Distributiekanaal). Het krediet is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in Nederland verblijven en die optreden als consument. Hierbij wordt verduidelijkt dat een consument in artikel 7:57 BW als volgt wordt gedefinieerd: “een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen”. De consument beschikt over de volgende zaken:

□ een creditcard van Mastercard of Visa die hem/haar werd toegekend via een Nederlandse bank, een Nederlandse betaalinstelling en/of een kredietinstelling, betaaldienstverlener of financiële instelling die bevoegd is om creditcards aan te bieden aan consumenten in Nederland, met uitzondering van virtuele creditcards of prepaid-creditcards;

□ andere betaalinstrumenten die uitdrukkelijk zijn toegestaan door Oney en waarmee een consument via iDeal een betaling kan verrichten via een mobiele applicatie of de internetbankieromgeving van de betaaldienstverlener van de consument. Deze worden weergegeven in de ad-hoc rubriek in het Oney-account of in de informatiedocumenten over 3x4xOney die in elk Distributiekanaal beschikbaar worden gesteld.

De in de vorige alinea bedoelde creditcards of andere door Oney goedgekeurde betaalinstrumenten moeten geldig zijn tot het einde van de maand die volgt op de maand waarin de laatste termijn van de Financieringsoplossing 3x4xOney wordt afgelost, zoals weergegeven in de aflossingstabel van de Gebruiker.

De Gebruiker begrijpt dat hij/zij de Dienst niet kan gebruiken als hij/zij virtuele creditcards of prepaid-creditcards aan de Financieringsoplossing 3x4xOney koppelt, als hij/zij debetkaarten met een systematisch goedkeuringssysteem gebruikt of indien het andere betaalinstrumenten betreft die Oney niet uitdrukkelijk goedkeurt.

2.2. Procedure voor het aanvragen van de Dienst

Als de Gebruiker online via de website van het Distributiekanaal gebruik wil maken van de Financieringsoplossing 3x4xOney na een of meerdere producten/diensten aan zijn/haar winkelmandje op het Distributiekanaal te hebben toegevoegd, kan hij/zij deze (en de verzendkosten van het product/de dienst in kwestie) betalen door op het logo van de Financieringsoplossing 3x4xOney te klikken. Zodra de Gebruiker op de Dienst klikt, wordt hij/zij doorverwezen naar een specifiek aanvraagformulier van Oney.

Als de Gebruiker gebruik wil maken van de 3x4xOney Financieringsoplossing via het fysieke verkooppunt van het Distributiekanaal, moet hij/zij de QR-code met zijn/haar telefoon scannen. In dat geval wordt hij/zij doorverwezen naar de website van Oney en het kredietaanvraagformulier om de financieringsoplossing 3x4xOney online aan te vragen. De Gebruiker moet de prijsklasse voor zijn/haar financiering selecteren, het aantal termijnen en het aanvraagformulier invullen met alle vereiste informatie en persoonlijke gegevens. Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld, beoordeelt Oney de kredietaanvraag. Indien het krediet wordt aanvaard, stuurt Oney de gebruiker een barcode die 59 minuten geldig is en die aan de kassa kan worden getoond. Door het tonen van de barcode aan de kassa wordt de winkelier geïnformeerd dat de 3x4xOney Financieringsoplossing tussen Oney en de Gebruiker is bevestigd. Het kredietbedrag en de termijnbedragen worden automatisch aangepast op basis van het werkelijke door de Gebruiker aan de kassa te betalen bedrag, met dien verstande dat het kredietbedrag niet hoger kan zijn dan het maximale kredietbedrag dat bij de geselecteerde prijsklasse hoort. Indien de Gebruiker heeft gekozen voor een betaling via IDEAL, wordt ook het eerste termijnbedrag dat wordt afgeschreven overeenkomstig het maximumbedrag van de geselecteerde prijsklasse aangepast en wordt het verschil aan de Gebruiker teruggestort op zijn bankrekening zoals uitgelegd in artikel 2.6.

Vervolgens kan de Gebruiker de Financieringsoplossing 3x4xOney op een van de volgende manieren aanvragen:

□ Hij/zij vult een aanvraagformulier in als hij/zij voor het eerst gebruikmaakt van de Financieringsoplossing 3x4xOney. Hier vult de Gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens en de gegevens van zijn/haar creditcard of het door Oney goedgekeurde betaalinstrument in dat hij/zij wil gebruiken om de geselecteerde financiering af te lossen.

□ Hij/zij meldt zich met zijn/haar logingegevens aan op zijn/haar Oney-account als hij/zij eerder al een Oney-account heeft aangemaakt.

□ Als de Gebruiker al eerder gebruik heeft gemaakt van de Financieringsoplossing 3x4xOney, maar nog geen Oney-account heeft aangemaakt, zal hem/haar gevraagd worden om een wachtwoord in te stellen via de link in de activatiemail.

Voordat de Gebruiker zijn/haar aanvraag bevestigt, worden de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de aangevraagde Financieringsoplossing 3x4xOney getoond, alsook de onderhavige algemene voorwaarden en de privacyverklaring dat Oney overeenkomstig de wet- en regelgeving heeft opgesteld (hierna de ‘Privacyverklaring’ genoemd).

– Om zijn/haar aanvraag te bevestigen, moet de Gebruiker verplicht via een ‘point and click’-systeem bevestigen dat:

o hij/zij kennis heeft genomen van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Financieringsoplossing 3x4xOney en ermee akkoord gaat. Hij/zij moet ook bevestigen dat hij/zij de Financieringsoplossing 3x4xOney wil gebruiken en met de uitvoering van de overeenkomst wenst te beginnen zonder het einde van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen af te wachten;

o hij/zij kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en dat hij/zij expliciet akkoord gaat met de geautomatiseerde besluitvorming door Oney; en

o hij/zij begrijpt dat zijn/haar betaaldienstverlener zijn/haar IBAN bankrekeningnummer kan doorgeven aan Oney en dat Oney deze persoonsgegevens mag ontvangen en verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring van Oney;

o hij/zij toestemming geeft aan Oney om opdrachten te sturen aan zijn/haar betaaldienstverlener om zijn/haar rekening te debiteren op grond van een daartoe afgegeven machtiging en dat hij/zij toestemming geeft aan zijn/haar betaaldienstverlener om zijn/haar rekening te debiteren conform de opdracht van Oney.

Met betrekking tot de hierboven vermelde voorwaarden, moet de Gebruiker ook aangeven of hij/zij er al dan niet mee akkoord gaat dat:

□ Oney zijn/haar persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring verwerkt voor interne profilerings- en marketingdoeleinden;

□ Zijn/haar persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring worden doorgegeven.

Zodra de Gebruiker de bovenstaande verklaringen heeft gegeven, moet hij/zij zijn/haar aanvraag voor de gekozen Financieringsoplossing 3x4xOney bevestigen door op de knop ‘IN 3 KEER BETALEN’ te klikken. Als de Gebruiker besluit de Dienst niet te gebruiken, kan hij/zij de aanvraag annuleren door op de knop ‘De aanvraag annuleren en terugkeren naar de verkoopsite’ te klikken. In dat geval wordt hij/zij terugverwezen naar het Distributiekanaal.

De Gebruiker erkent dat de dubbele aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Financieringsoplossing 3x4xOney via een ‘point and click’-systeem, alsook de bevestiging van de aanvraag voor de gekozen Financieringsoplossing 3x4xOney – door op ‘IN 3 KEER BETALEN’ te klikken – inhoudt dat hij/zij de Dienst zonder voorbehoud aanvaardt. De overeenkomst Financieringsoplossing 3x4xOney komt tot stand zodra de opschortende voorwaarde waaronder het aanbod van Oney is gedaan, is vervuld. De opschortende voorwaarde betreft de goedkeuring van de aanvraag voor de Financieringsoplossing 3x4xOney zoals omschreven in artikel 2.3.

Zodra de Gebruiker op de knop ‘IN 3 KEER BETALEN’ klikt, verschijnt er een bevestiging dat zijn/haar

aanvraag van de Financieringsoplossing 3x4xOney goed is ontvangen. Elke Financieringsoplossing 3x4xOney die de Gebruiker aanvraagt, wordt automatisch bewaard door Oney. De Gebruiker kan de staat van zijn/haar (aanvraag voor de) Financieringsoplossing 3x4xOney op elk moment raadplegen via zijn/haar Oney-account, via de e-mail die Oney met alle contractuele documenten heeft verstuurd, of op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Oney op het in artikel 6 vermelde adres.

2.3. Goedkeuring door Oney van de aanvraag voor de Financieringsoplossing 3x4xOney; vervullen opschortende voorwaarde

Oney beschouwt de Financieringsoplossing 3x4xOney die een Gebruiker aanvraagt, pas als formeel goedgekeurd als de diensten van Oney het profiel van de Gebruiker hebben geëvalueerd (hierna de ‘Evaluatie van de Gebruiker’ genoemd). Indien deze goedkeuring wordt gegeven door Oney, wordt de opschortende voorwaarde waaronder het aanbod voor de Financieringsoplossing 3x4xOney is gedaan door Oney, en welk aanbod is aanvaard door de Gebruiker, vervuld en komt de overeenkomst tot stand. De goedkeuring wordt geformaliseerd met een bevestigingsmail aan de Gebruiker waarin wordt bevestigd dat de aangevraagde Dienst is goedgekeurd.

Ook in het geval dat Oney de aanvraag van een Gebruiker voor de Financieringsoplossing 3x4xOney niet goedkeurt, brengt Oney de Gebruiker daarvan op de hoogte.

Er wordt een kopie van de algemene voorwaarden van de Dienst gevoegd bij de e-mail waarin de goedkeuring van de aanvraag voor de Financieringsoplossing 3x4xOney wordt bevestigd.

De effectieve datum waarop de eerste aflossingstermijn van de Financieringsoplossing 3x4xOney wordt gevorderd en de uitvoering van de overeenkomst hangen af van het positieve resultaat van de Evaluatie van de Gebruiker en de e-mail waarin de aanvraag voor de Financieringsoplossing 3x4xOney effectief wordt goedgekeurd.

2.4. Kosten voor de Dienst

De Financieringsoplossing 3x4xOney is een uitgezonderde vorm van consumptief krediet dat verleend wordt voor een looptijd van maximaal 3 (drie) maanden tegen onbetekenende kosten.

Oney brengt de Gebruikers op de hoogte van het bedrag van de kosten die van toepassing zijn op de Financieringsoplossing 3x4xOney. Dit doet het door informatie over de kosten en prijssimulaties op de verschillende Distributiekanalen te delen.

2.5. Herroepingsrecht met betrekking tot de Dienst en annulering van de bestelling

2.5.1. Herroepingsrecht met betrekking tot de Dienst

Elke aanvraag die een Gebruiker indient voor de Financieringsoplossing 3x4xOney en die wordt goedgekeurd door Oney, wordt onmiddellijk uitgevoerd om de aankopen bij het Distributiekanaal te kunnen financieren. Bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden, bevestigt de Gebruiker de Financieringsoplossing 3x4xOney te willen gebruiken zonder het einde van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen waarop hij/zij recht heeft af te wachten.

De Gebruiker kan de Financieringsoplossing 3x4xOney desalniettemin binnen de wettelijke herroepingstermijn kosteloos herroepen zonder daarvoor enige motivatie te hoeven geven. Hij/zij doet dit door binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de datum waarop de Gebruiker de goedkeuring van zijn/haar aanvraag heeft ontvangen een uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag te richten (zie het model in de bijlage) aan de Klantenservice van Oney op het volgende e-mailadres: klantenservice@nl.oney.com

Als de Gebruiker zijn/haar herroepingsrecht besluit te gebruiken voor de Financieringsoplossing 3x4xOney, betaalt Oney het bedrag dat de Gebruiker op voorhand betaald heeft (met inbegrip van in rekening gebrachte kosten) integraal terug en dat binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na de datum waarop het herroepingsverzoek werd ontvangen.

Indien een Gebruiker van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt voor de Financieringsoplossing 3x4xOney, resulteert dat er automatisch (van rechtswege) in dat de bestelling van het goed of de dienst die werd gefinancierd met de Financieringsoplossing 3x4xOney wordt geannuleerd. Indien het goed of de dienst al door de Distributeur is geleverd aan de Gebruiker, heeft de Gebruiker een verplichting om het goed of de dienst binnen de daarvoor geldende termijn en in overeenstemming met de koopovereenkomst tussen de Distributeur en de Gebruiker te retourneren. Indien en voor zover de Gebruiker het goed of de dienst wenst te behouden, wordt hij/zij geacht een nieuwe koopovereenkomst te sluiten met de Distributeur en dient de Gebruiker op een alternatieve manier voor dit goed of de dienst te betalen aan het Distributiekanaal.

2.5.2. Herroeping of annulering van de met de Financieringsoplossing 3x4xOney gefinancierde aankopen

Het herroepen of annuleren van een aankoop van een goed of dienst bij een Distributiekanaal dat gefinancierd is met de Financieringsoplossing 3x4xOney dient te allen tijde te worden gedaan overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn tussen het Distributiekanaal en de Gebruiker. Een gehele of gedeeltelijke geldige herroeping of annulering van een aankoop van een goed of dienst bij een Distributiekanaal resulteert er automatisch (van rechtswege) in dat de Financieringsoplossing 3x4xOney geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd. Oney kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een probleem met de gefinancierde producten of diensten of met de herroeping of annulering van een bestelling.

De Gebruiker kan de gefinancierde goederen/diensten tijdens de volledige duur van de herroepingsperiode die van toepassing is op de Financieringsoplossing 3x4xOney volledig of gedeeltelijk annuleren. In geval van een gedeeltelijke annulering zal Oney het bedrag van de Financieringsoplossing 3x4xOney en het bedrag van de toepasselijke kosten opnieuw berekenen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, en de Gebruiker op de hoogte brengen van deze nieuwe bedragen. De geldende aflossingstabel wordt aangepast en doorgestuurd naar de Gebruiker.

Als de aankoop na de herroepingsperiode die van toepassing is op de Financieringsoplossing 3x4xOney wordt geannuleerd, blijft het bedrag van de tot dat moment betaalbare kosten verschuldigd aan Oney. In geval van een gedeeltelijke annulering, zal Oney het bedrag van de Financieringsoplossing 3x4xOney opnieuw berekenen en de Gebruiker op de hoogte brengen van deze nieuwe bedragen. De geldende aflossingstabel wordt aangepast en doorgestuurd naar de Gebruiker.

Als in geval van annulering van de aankoop van de met de Financieringsoplossing 3x4xOney gefinancierde goederen/diensten blijkt dat de Gebruiker meer geld aan Oney betaald heeft dan het effectief gefinancierde bedrag, betaalt Oney het teveel door de Gebruiker betaalde bedrag terug binnen 14 (veertien) dagen nadat het Distributiekanaal Oney op de hoogte heeft gebracht van de annulering.

2.6. Terugbetalingsvoorwaarden en verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker moet Oney de in de aflossingstabel voorziene afzonderlijke aflossingsbedragen terugbetalen en dat binnen de afgesproken termijnen en volgens de overeenkomen voorwaarden. Het is aan de Gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn/haar financiële situatie regelmatig is en dat hij/zij solvabel is ten aanzien van Oney.

De gefinancierde bedragen worden op de volgende manier afgelost:

– de Gebruiker lost een eerste termijn af (en, voor zover van toepassing, vermeerderd met de aan Oney voor de Financieringsoplossing 3x4xOney verschuldigde kosten) op het moment dat het Distributiekanaal bevestigt dat het product/de dienst die met de Financieringsoplossing 3x4xOney is gefinancierd, klaar is voor levering. De eerste termijnbetaling door de Gebruiker aan Oney vindt in beginsel plaats door het betreffende aflossingstermijnbedrag ten laste van de door de klant opgegeven credit card te brengen of door de Gebruiker de betaling te laten verrichten via iDeal via een mobiele applicatie of de internetbankieromgeving van de betaaldienstverlener van de Gebruiker. De eerste termijn die wij afschrijven in geval van instore aankopen is, indien de Gebruiker heeft gekozen voor een betaling via IDEAL, gebaseerd op het maximale kredietbedrag van de door de Gebruiker gekozen prijsklasse. Nadat het kredietbedrag is aangepast aan het door de Gebruiker aan de kassa te betalen bedrag ontvangt de Gebruiker het verschil tussen (i) het bedrag van de eerste termijn gebaseerd op het maximale kredietbedrag van de door de Gebruiker gekozen prijsklasse en (ii) het bedrag van de eerste termijn gebaseerd op het definitieve kredietbedrag direct terug op zijn/haar rekening;

– de volgende termijnen worden via een automatische incasso elke 30 (dertig) dagen van de creditcard of van of krachtens het door Oney goedgekeurde betaalinstrument gevorderd (vanaf de eerste aflossing), zodat er maximaal 3 termijnen over een maximale aflossingsperiode van 90 (negentig) dagen na de eerste aflossing moeten worden afgelost. De Gebruiker heeft het recht om binnen 8 weken (56 dagen) een onterechte incasso te storneren en terugboeking te vorderen van zijn/haar betaaldienstverlener van enige betaling aan Oney verricht op basis van een machtiging, zulks in overeenstemming met de voorwaarden die van toepassing zijn tussen de Gebruiker en zijn/haar betaaldienstverlener. Gebruikmaking van dit recht beïnvloedt niet de betalingsverplichtingen van de Gebruiker aan Oney; een niet betaalde termijn blijft verschuldigd door Gebruiker aan Oney en niet-tijdige betaling aan Oney door een Gebruiker resulteert in een wanprestatie door de Gebruiker onder deze overeenkomst. Hieronder wordt nader omschreven wat Oney in zo een geval mag doen.

De Gebruiker mag nog niet vervallen bedragen op elk moment ook gedeeltelijk of volledig vóór hun aflossingsdatum terugbetalen. De Gebruiker moet geen kosten betalen voor deze vervroegde aflossing. De aan Oney verschuldigde kosten kunnen, voor zover relevant, worden aangepast, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

Als de Gebruiker enig (deel van de) aflossingsbedragen die hij/zij naar aanleiding van de Financieringsoplossing 3x4xOney is verschuldigd niet of niet tijdig aflost, mag Oney:

□ het vervallen aflossingsbedrag ter betaling voorleggen via de creditcardgegevens (of via of krachtens een ander door Oney goedgekeurd betaalinstrument) die de Gebruiker heeft opgegeven of het vervallen bedrag van een andere door de Gebruiker opgegeven creditcard of krachtens een ander door Oney goedgekeurd betaalinstrument debiteren als de Gebruiker meerdere betaalinstrumenten op zijn/haar Oney-account heeft opgegeven en toestemming heeft gegeven voor hun gebruik. Oney zal de Gebruiker in dat geval één of meerdere berichten per mail of sms sturen om hem/haar op de hoogte te brengen van het vervallen bedrag en van het feit dat als hij/zij de bedragen niet aflost binnen de aflossingstermijn, Oney extra kosten kan rekenen voor de terugvordering van het krediet in kwestie met dien verstande dat de totale kosten van de Financieringsoplossing 3x4xOney inclusief terugvorderingskosten nooit meer zullen bedragen dan 0,25% van het totale kredietbedrag.

Als een Gebruiker zijn/haar op zijn/haar Oney-account geregistreerde creditcard of ander door Oney goedgekeurd betaalinstrument verandert, debiteert Oney het volledige vervallen en door de Gebruiker onbetaalde bedrag van de nieuwe creditcard of van of krachtens een ander door Oney goedgekeurd betaalinstrument.

Als er sprake is van vertraging/ernstige onregelmatigheden bij de betaling van de in het kader van de Financieringsoplossing 3x4xOney verschuldigde aflossingsbedragen, slaat Oney alle informatie met betrekking tot de Gebruiker en de transactie intern op. Als de Gebruiker de aflossingsbedragen niet

of te laat betaalt, kan dit bovendien worden gemeld in openbare of privédatabanken of in kredietinformatiesystemen van derden.

Oney meldt deze overeenkomst aan bij meldt deze overeenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft Oney verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.

Artikel 3 - Oney-account

3.1. Een Oney-account aanmaken

Elke meerderjarige natuurlijke personen kan als consument een Oney-account aanmaken. Hij/zij kan zijn/haar Oney-account raadplegen via zijn/haar e-mailadres en een gepersonaliseerd wachtwoord (hierna de ‘Logingegevens’ genoemd).

Een Gebruiker kan een Oney-account aanmaken op het moment dat hij/zij de Financieringsoplossing 3x4xOney aanvraagt.

Wanneer de Gebruiker terechtkomt op het scherm waarop zijn/haar aanvraag voor de Financieringsoplossing 3x4xOney wordt bevestigd en hij/zij eerder nog geen Oney-account heeft aangemaakt, kan hij/zij ervoor kiezen om een Oney-account aan te maken. Hij/zij maakt hiervoor een persoonlijk wachtwoord aan dat zal worden gekoppeld aan het in het aanvraagformulier ingevulde e-mailadres. Dit wachtwoord moet aan een aantal veiligheidscriteria voldoen (het wachtwoord bevat minstens acht tekens en is een combinatie van letters, cijfers en symbolen).

De Gebruiker kan er ook voor kiezen geen Oney-account aan te maken. In dat geval stuurt Oney een link naar het e-mailadres dat de Gebruiker bij zijn/haar aanvraag heeft gevoegd. Via deze link kan de Gebruiker vervolgens een Oney-account aanmaken met een tijdelijk wachtwoord.

Zodra de Gebruiker op de link in de e-mail klikt, wordt hij/zij doorverwezen naar een formulier waarmee hij/zij een Oney-account kan aanmaken. In dit formulier moet hij/zij zijn/haar e-mailadres bevestigen en zijn/haar tijdelijke wachtwoord ingeven. Deze gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens van de Gebruiker.

De Gebruiker heeft vervolgens twee (2) jaar de tijd om een definitief Oney-account aan te maken. Doet hij/zij dat niet, dan wordt het eerder aangemaakte Oney-account verwijderd.

Zodra de Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens heeft bevestigd, ontvangt hij/zij een mail waarin de aanmaak van zijn/haar Oney-account wordt bevestigd. Voortaan kan de Gebruiker dan rechtstreeks verbinden met zijn/haar Oney-account en profiteren van alle diensten die Oney aanbiedt.

Ter herinnering: Oney maakt een Oney-account aan op basis van de gegevens die de Gebruiker opgeeft in zijn/haar aanvraagformulier voor de Financieringsoplossing 3x4xOney. Oney voegt bij de persoonsgegevens ook de gegevens van de creditcard of van een ander door Oney goedgekeurd betaalinstrument die de Gebruiker bij zijn/haar aanvraag opgaf, alsmede het IBAN rekeningnummer dat Oney heeft ontvangen van de betaaldienstverlener van de Gebruiker. De creditcard of een ander

door Oney goedgekeurd betaalinstrument die de Gebruiker hierbij opgaf, respectievelijk het IBAN rekeningnummer dat Oney heeft ontvangen, wordt beschouwd als de standaardkaart of standaard IBAN rekeningnummer die gekoppeld wordt aan het Oney-account.

De Gebruiker dient alle persoonsgegevens op zijn/haar Oney-account te controleren, te wijzigen en/of te bevestigen.

3.2. Duur, kosten en ontbinding van het Oney-account

Een Oney-Account kan voor onbepaalde tijd kosteloos worden gebruikt.

De Gebruiker kan de onderhavige overeenkomst die voorziet in de aanmaak van een Oney-account ontbinden door het account in kwestie op gelijk welk moment en zonder opzegtermijn te verwijderen. Hiervoor gaat hij/zij in zijn/haar eigen Oney-account naar de rubriek ‘Mijn account/Mijn account verwijderen’.

Als de Gebruiker besluit om de overeenkomst met betrekking tot het aanmaken van een Oney-account te ontbinden vóór de invordering van het laatste naar aanleiding van de Financieringsoplossing 3x4xOney verschuldigde aflossingsbedrag, moet de Gebruiker Oney nog steeds de bedragen betalen die hij/zij verschuldigd is overeenkomstig de voorwaarden van de Financieringsoplossing 3x4xOney die van toepassing waren op het moment dat hij/zij zijn/haar Oney-account verwijderde. De Gebruiker dient deze bedragen binnen de afgesproken termijnen te betalen.

Als een Gebruiker zijn/haar Oney-account verwijdert en vervolgens een nieuw Oney-account aanmaakt, kan de Gebruiker de geschiedenis van zijn/haar gegevens met betrekking tot eerdere Financieringsoplossingen 3x4xOney niet herstellen.

3.3. Verplichtingen van de Gebruiker – Uitdrukkelijk eenzijdig opzeggingsrecht Oney

De Gebruiker is aansprakelijk voor de correctheid en volledigheid van de gegevens die hij/zij bij de aanmaak van zijn/haar Oney-account opgeeft en moet Oney op de hoogte brengen van elke verandering aan deze gegevens. De Gebruiker kan zijn/haar persoonsgegevens wijzigen via de rubriek ‘Mijn account / Mijn persoonsgegevens’ in zijn/haar Oney-account.

Oney behoudt zich het recht voor om het Oney-account in kwestie in de onderstaande gevallen te verwijderen. In dat geval stuurt Oney een schriftelijke melding naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres en geldt er een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen.

□ De door de Gebruiker opgegeven informatie is niet correct of onvolledig, of Oney heeft kennisgenomen van feitelijke omstandigheden waarbij de aanmaak van een Oney-account zou worden geweigerd als Oney deze eerder had vernomen of had nagetrokken;

□ De Gebruiker houdt zich niet aan en pleegt een inbreuk op de in artikel 4.2 hieronder vermelde verplichtingen;

□ De Gebruiker gebruikt zijn/haar Oney-account op een onwettige manier.

De persoonsgegevens die Oney in zijn systemen bewaart, worden niet verwijderd in geval van eenzijdige opzegging zoals omschreven in dit artikel 3.3.

Als Oney besluit om de Oney-account van een Gebruiker te verwijderen vóór de invordering van het laatste naar aanleiding van de Financieringsoplossing 3x4xOney verschuldigde aflossingsbedrag, moet de Gebruiker Oney nog steeds de bedragen betalen die hij/zij verschuldigd is overeenkomstig de voorwaarden van de Financieringsoplossing 3x4xOney die van toepassing waren op het moment dat Oney de Oney-account verwijderde. De Gebruiker dient deze bedragen binnen de afgesproken termijnen te betalen

Artikel 4 - Toegangsvoorwaarden met betrekking tot het Oney-account / Beveiliging van de website

4.1. Interoperabiliteit en levering van de Dienst

Het Oney-account kan worden geopend via een computer, tablet of smartphone die met internet is verbonden. De aankoop of huur van een computer, tablet of smartphone, de installatie, beveiliging en het onderhoud van deze apparaten en alle kosten om gebruik te maken van internet zijn voor rekening van de Gebruiker.

De Gebruiker moet over de nodige vaardigheden, apparaten en software beschikken om internet op zijn/haar computer, tablet of smartphone te gebruiken.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de goede werking van zijn/haar computer, tablet, smartphone, telefoonverbinding en internetverbinding. De Gebruiker moet de nodige stappen ondernemen om er zeker van te zijn dat zijn/haar apparaten geen problemen of virussen hebben, op een normale manier werken en voldoende goed beveiligd zijn om te vermijden dat derden toegang kunnen krijgen tot de gegevens op het Oney-account. De Gebruiker moet er alles aan doen om dit veiligheidsniveau te behouden. De Gebruiker moet vooral controleren dat er geen enkel risico bestaat dat er schadelijke programma’s of virussen toegang kunnen krijgen tot de IT-systemen van Oney en hun werking in het gedrang brengen. De Gebruiker moet in het bijzonder garanderen dat zijn/haar computer veilig is door software regelmatig te updaten, antivirus- en antispywareprogramma’s te gebruiken en regelmatig te updaten en een persoonlijke firewall te installeren.

De Gebruiker is zich bewust van de onzekerheden die gepaard gaan met een internetverbinding en in het bijzonder van de extreme variatie in snelheid en overbelasting, die de werking van de diensten, de technische prestaties, de laadtijd van het Oney-account en het gebruik van de Financieringsoplossing 3x4xOney kunnen beïnvloeden.

Oney verbindt er zich toe zich in te spannen om zijn website permanent toegankelijk te houden, zodat de Gebruiker zich op zijn/haar Oney-account kan aanmelden. Oney kan echter geen garanties bieden. Oney is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de toegang tot internet van de Gebruiker en/of het doorsturen van gegevens via internet in het geval van overmacht, waarbij de toegang tot 3x4xOney in het gedrang komt.

De Gebruiker begrijpt dat het met de huidige technologie onmogelijk is om te garanderen dat het Oney-account en de Bijbehorende Diensten volledig vrij zijn van storing of onderbreking. Oney aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verhinderingen en/of tijdelijke moeilijkheden bij het gebruikmaken van het Oney-account en de Dienst.

Oney aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat de websites login.oney.nl/customer www.oney.nl. ontoegankelijk zijn vanwege problemen met het communicatienetwerk, ongeoorloofde toegang tot of technische problemen met de server van de website, een virusaanval of, in het algemeen, gelijk welke andere oorzaak die de toegang tot het Oney-account verhindert. Oney doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de Gebruiker toegang heeft tot het Oney-account en de Dienst.

De Gebruiker neemt ook kennis van het feit dat en gaat ermee akkoord dat Oney in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld ten opzichte van de Gebruiker in geval van nalatigheid bij het naleven van de verplichtingen waartoe Oney zich in het kader van deze algemene voorwaarden verbindt of inbreuken hierop die te wijten zijn aan omstandigheden of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de controle van Oney vallen, zoals, maar niet beperkt tot, storingen bij elektrische installaties, onderbrekingen of overbelasting op het elektriciteitsnet, het niet werken van de internetverbinding, het niet werken van de IT-infrastructuur.

4.2. Vertrouwelijkheid van Logingegevens

De Gebruiker kan zich aanmelden op zijn/haar Oney-account met de Logingegevens die verbonden zijn aan zijn/haar eigen Oney-account.

De Gebruiker wordt geacht deze Logingegevens geheim te houden en toegang tot zijn/haar computer en andere apparaten te beperken. Hij/zij gaat er, binnen de grenzen van hetgeen gebruikelijk is binnen de sector, tevens mee akkoord dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle activiteit met zijn/haar Logingegevens. De Gebruiker moet alle mogelijke maatregelen treffen om zijn/haar Logingegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen. De Gebruiker verbindt er zich in het bijzonder toe om deze met niemand anders te delen en ze niet te noteren, bewaren of archiveren in het geheugen van zijn/haar computer of andere apparaten die door anderen kunnen worden gebruikt, ook niet als de gegevens vergrendeld zijn.

De Gebruiker moet Oney bovendien zo snel mogelijk waarschuwen als hij/zij vermoedt dat derden zijn/haar Logingegevens kennen of als derden deze gegevens (mogelijk) op een ongeoorloofde manier hebben gebruikt. In dat geval contacteert hij/zij de Klantenservice van Oney via de rubriek ‘Contact’ of door een bericht te sturen aan klantenservice@nl.oney.com. Het is in dat geval ook aangeraden dat de Gebruiker zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam verandert. Hiervoor gaat hij/zij naar de rubrieken ‘Mijn account / Mijn logingegevens / Mijn wachtwoord wijzigen’ en ‘Mijn account / Mijn logingegevens / Mijn e-mailadres wijzigen’.

Om de veiligheid van zijn/haar Oney-account te garanderen, moet de Gebruiker regelmatig zijn/haar wachtwoord veranderen via de rubriek ‘Mijn account / Mijn logingegevens / Mijn wachtwoord wijzigen’.

Alle schade die de Gebruiker mogelijk lijdt door het niet naleven van de in de vorige alinea’s vermelde verplichtingen is volledig voor rekening en risico van de Gebruiker.

Als de Gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeet, kan hij/zij een nieuw wachtwoord aanmaken via de rubriek ‘Wachtwoord vergeten’ op de website van Oney. Als hij/zij zijn/haar gebruikersnaam is vergeten, kan hij/zij de Klantenservice van Oney contacteren via de rubriek ‘Contact’ op de website van Oney.

De toegang tot het Oney-account wordt om veiligheidsredenen na 3 (drie) mislukte inlogpogingen opgeschort. In dat geval kan de Gebruiker zijn/haar wachtwoord opnieuw ingeven via de functie ‘Wachtwoord vergeten’ op de homepagina van de website van Oney

Artikel 5 - De Bijbehorende Diensten bij de aanmaak van een Oney-Account

Zodra de Gebruiker een Oney-Account heeft aangemaakt, kan hij/zij gebruikmaken van de volgende Bijbehorende Diensten:

□ de historie van zijn/haar Financieringsoplossing(en) 3x4xOney bekijken;

□ inloggen op de Dienst met een vereenvoudigde procedure;

□ een of meerdere creditcards of andere door Oney goedgekeurde betaalinstrumenten of IBAN rekeningnummers overeenkomstig artikel 5.3. hieronder registeren.

5.1. De historie van de financiering met Financieringsoplossing(en) 3x4xOney bekijken

De Gebruiker kan via zijn/haar Oney-Account alle Financieringsoplossingen 3x4xOney bekijken die zijn afgelopen of op dat moment nog lopen.

5.2. Inloggen op 3x4xOney met een vereenvoudigde procedure

Als de Gebruiker een Oney-account aanmaakt op het moment dat hij/zij een Financieringsoplossing 3x4xOney aanvraagt, kan hij/zij zich nadien met een vereenvoudigde procedure aanmelden.

Als hij/zij deze dienst wil gebruiken, moet de Gebruiker de aan zijn/haar Oney-account gekoppelde inloggegevens ingeven. Daarna kan hij/zij de Dienst gebruiken zonder dat hij/zij zijn/haar persoonsgegevens opnieuw moet ingeven bij het inloggen. De Gebruiker moet de contractuele documenten en de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de aanvraag voor de Financieringsoplossing 3x4xOney lezen en aanvaarden. Hij/zij moet ook de creditcard of een ander door Oney goedgekeurd betaalinstrument selecteren die gekoppeld is aan zijn/haar Oney-account of een nieuwe kaart koppelen om het krediet dat verstrekt is door Oney onder de Financieringsoplossing 3x4xOney af te lossen.

De mogelijkheid om gebruik te maken van de Financieringsoplossing 3x4xOney om de aankoop van goederen/diensten bij een Distributiekanaal te financieren, blijft immer onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Oney. Het hebben van een Oney-account geeft de Gebruiker dus niet het recht om systematisch een Financieringsoplossing 3x4xOney te gebruiken om de aankoop van goederen/diensten bij een Distributiekanaal te financieren. De Gebruiker kan telkenmale een Financieringsoplossing 3x4xOney aanvragen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2.

5.3. Een of meerdere kaarten van de Gebruiker registeren op het Oney-Account

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de gegevens van zijn/haar creditcard(s) of andere door Oney goedgekeurde betaalinstrument(en) en/of doorgegeven IBAN rekeningnummer(s) op zijn/haar Oney-account te bewaren, zodat hij/zij deze niet meer opnieuw moet opgeven als hij/zij een Financieringsoplossing 3x4xOney aanvraagt.

Als de Gebruiker een Financieringsoplossing 3x4xOney wil aanvragen, verschijnen de gegevens van de opgeslagen creditcard(s) en/of ander(e) door Oney goedgekeurd(e) betaalinstrument(en) en/of doorgegeven IBAN rekeningnummer(s) dan automatisch in het aanvraagformulier. De Gebruiker hoeft dan enkel te bevestigen of hij/zij de maandelijkse aflossingsbedragen via dit betaalinstrument of vanaf dit doorgegeven IBAN rekeningnummer krachtens een machtiging wil betalen of dat hij/zij de gegevens van een andere creditcard of ander door Oney goedgekeurd betaalinstrument wil opgeven, als hij/zij de verschuldigde aflossingsbedragen met deze andere kaart of betaalinstrument wil betalen.

Als de Gebruiker verschillende creditcards, betaalinstrumenten en IBAN rekeningnummer(s) registreert, moet hij/zij aangeven welke kaart, betaalinstrument of IBAN rekeningnummer hij/zij wil gebruiken om de maandelijkse aflossingen te betalen.

De Gebruiker kan enkel creditcards of andere uitdrukkelijk door Oney goedgekeurde betaalinstrumenten of door de betaaldienstverlener van de Gebruiker doorgegeven IBAN rekeningnnummer(s) registreren op zijn/haar Oney-account. Virtuele creditcards, prepaid-creditcards, debetkaarten met een systematisch goedkeuringssysteem of andere betaalinstrumenten die Oney niet uitdrukkelijk goedkeurt, zijn niet toegestaan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe enkel geldige creditcards, betaalinstrumenten en IBAN rekeningnummer(s) te registreren waarvan hij/zij zelf (rekening)houder is.

De Gebruiker kan de uitdrukkelijk door Oney goedgekeurde betaalinstrumenten op zijn/haar Oney-account registreren op het moment dat hij/zij zijn/haar account aanmaakt of in een latere fase, via de rubriek ‘Mijn account / Mijn kaartgegevens’ op zijn/haar Oney-account. Voor elke creditcard, betaalinstrument of IBAN rekeningnummer die de Gebruiker aan zijn/haar Oney-account toevoegt, vraagt Oney voorafgaand toestemming om deze creditcard, betaalinstrument of IBAN rekeningnummer te mogen gebruiken om de eventueel vervallen of onbetaalde aflossingsbedragen die de Gebruiker in het kader van Financieringsoplossing(en) 3x4xOney verschuldigd is in te vorderen.

De Gebruiker kan op elk moment een geregistreerde creditcard, betaalinstrument of IBAN rekeningnummer van zijn/haar Oney-account verwijderen zonder dat dit impact heeft op de aflossingsbedragen die hij/zij in het kader van een lopende Financieringsoplossing 3x4xOney verschuldigd is en die hij/zij daarmee zou betalen. Hij/zij kan deze gegevens wijzigen via de rubriek ‘Mijn account / Mijn bankgegevens’ op zijn/haar Oney-account. Hij/zij kan ook zijn/haar goedkeuring intrekken om vervallen aflossingsbedragen van of krachtens andere op zijn/haar Oney-account geregistreerde creditcards, betaalinstrumenten of IBAN rekeningnummers te innen. De Gebruiker dient de verschuldigde aflossingsbedragen voor lopende Financieringsoplossing(en) 3x4xOney alsdan op een andere wijze te voldoen.

Artikel 6 - Communicatie tussen Oney en de Gebruiker

Alle communicatie met betrekking tot de Dienst, het activeren van de Bijbehorende Diensten en/of het Oney-account moet door de Gebruiker aan de Klantenservice van Oney worden gericht via het e-mailadres klantenservice@nl.oney.com of via het nummer 08002525100.

Oney deelt dan weer alle communicatie met betrekking tot de Dienst, het activeren van de Bijbehorende Diensten en/of het Oney-account via het e-mailadres dat de Gebruiker bij het aanmaken van zijn/haar Oney-account opgaf of via andere communicatietechnieken waarbij Oney en de Gebruiker niet fysiek, tegelijkertijd aanwezig moeten zijn (gezamenlijk de ‘Communicatietechnieken op afstand’ genoemd).

De Gebruiker verbindt zich er bijgevolg toe Oney een geldig en persoonlijk e-mailadres te geven. De elektronische berichten die Oney mogelijk naar hete door de Gebruiker opgegeven e-mailadres verstuurt, worden geacht de Gebruiker te hebben bereikt in de zin van artikel 3:37(3) BW als de e-mail op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres is bezorgd.

De Gebruiker heeft op elk moment het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van Communicatietechnieken op afstand en om de contractuele documentatie kosteloos op papier per post te ontvangen op het thuisadres of een ander door de Gebruiker opgegeven adres.

Eventuele wijzigingen aan de bovengenoemde adressen zijn pas voor beide partijen bindend als de andere partij overeenkomstig de in dit artikel vermelde voorwaarden op de hoogte is gebracht van de wijzigingen.

Artikel 7 – Klachten

De Gebruiker kan een klacht indienen bij Oney door de Klantenservice van Oney te contacteren op het e-mailadres klantenservice@nl.oney.com.

Oney verbindt zich ertoe binnen 15 (vijftien) werkdagen op de klacht van de Gebruiker te reageren.

Artikel 8 – Wijzigingen aan de algemene voorwaarden van 3x4xOney

Oney behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en in het bijzonder nieuwe diensten aan de Gebruiker aan te bieden of bepaalde in deze voorwaarden beschreven diensten te wijzigen of te schrappen. In dat geval zal Oney de nieuwe algemene voorwaarden aan u voorleggen en publiceren op haar website. De voorgestelde wijziging zal twee (2) maanden na de datum van de kennisgeving in werking treden, tenzij u ons hebt laten weten dat u bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijziging voordat de wijziging in werking treedt.

Artikel 9 – Toezichthoudende autoriteit

Oney biedt de Financieringsoplossing 3x4xOney in Nederland aan op basis van een uitzondering die alleen van toepassing is indien de Financieringsoplossing 3x4xOney binnen drie maanden dient te worden terugbetaald en waarbij Oney geen of alleen onbetekenende kosten in rekening mag brengen bij de Gebruiker. Oney staat niet onder toezicht van een Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor het bieden van de Dienst.

Hoewel Oney een vergunning als kredietinstelling heeft, verleend door de Franse toezichthouden de autoriteit, de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09 Frankrijk, en onder haar toezicht staat, wordt de Financieringsoplossing 3x4xOney niet op basis van deze vergunning aangeboden. Oney biedt de Financieringsoplossing 3x4xOney aan vanuit Frankrijk in Nederland op grond van de vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie.

Artikel 10 – Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

De onderhavige algemene voorwaarden, alsmede enig niet-contractueel recht of verplichting dat voortvloeit uit of verband houdt met algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

Elk geschil tussen Oney en de Gebruiker dat betrekking heeft op de onderhavige overeenkomst, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de uitvoering, interpretatie en geldigheid van de overeenkomst of de individuele bepalingen, alsook geschillen met betrekking tot eventuele schadevergoedingen, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken, onverminderd het recht van de Gebruiker om zich tot een Franse rechtbank te wenden.